Rozwój percepcji wzrokowej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Percepcja wzrokowa rozwija się pod wpływem doświadczeń zdobytych w środowisku  uczenia się. Stopień wrażliwości wzrokowej u dzieci zmienia się zależnie od sytuacji zadaniowej. Zdolność dokonywania analizy i syntezy wzrokowej ulega systematycznemu doskonaleniu się w wieku przedszkolnym i szkolnym, czego przejawem mogą być stałe postępy, jakie dzieci czynią w rozpoznawaniu i odwzorowywaniu kształtów geometrycznych. Sam już zresztą fakt, że dziecko zaczyna zwracać uwagę na kształty i różnicować je, stanowi świadectwo postępu w zakresie analizy wzrokowej. Początkowo analiza prowadzi jedynie do wyodrębniania składowych elementów przedmiotu, później zaczyna obejmować również relacje między elementami, np. ich proporcje, stosunki przestrzenne. To dopiero umożliwia wierne zrekonstruowanie analizowanej całości, czyli prawidłową syntezę. Poziom dokonywanej analizy i syntezy zależy nie tylko od rozwojowych możliwości dziecka, ale i od treści konkretnych spostrzeżeń.

W rozwoju zdolności analityczno – syntetycznego spostrzegania ogromna rolę odgrywa mowa. Znajomość nazw przedmiotów i poszczególnych części ułatwi ich spostrzeżeniowe wyodrębnianie, a posługiwanie się przyimkami, takimi jak: na, za, między, nad czy określeniami w rodzaju: na lewo, skośnie, równolegle pomaga w analizie relacji między poszczególnymi elementami spostrzeżenia.

Percepcja wzrokowa rozwija się pod wpływem uczenia i doświadczeń ze środowiska, dlatego należy się jej uczyć podobnie jak wszelkich innych umiejętności. Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3 do 7 roku życia.

Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, wykonywanie zadań arytmetycznych oraz rozwiniecie innych umiejętności wymaganych od niego w trakcie nauki szkolnej. Aby dziecko mogło opanować te umiejętności musi między innymi rozpoznawać barwy i kształty, wyodrębnić szczegóły większej całości i tworzyć całość z poszczególnych elementów. Jednakże, w każdej grupie przedszkolnej są dzieci, które w wieku pięciu lub sześciu lat nie osiągnęły tego rozwoju percepcji wzrokowej, który jest niezbędny do radzenia sobie w przedszkolu, w klasie zerowej lub szkole.

Dzieci opóźnione w rozwoju percepcji wzrokowej mają trudności w rozpoznawaniu przedmiotów i ich wzajemnego położenia w przestrzeni, w skutek czego spostrzegają świat w sposób zniekształcony. To z kolei wywołuje u nich poczucie nieprzewidywalności i niestabilności zdarzeń. Zachowują się one zazwyczaj niezgrabnie i nie radzą sobie w grach sportowych i zabawach ruchowych.

Ponadto trudności w rozpoznawaniu symboli wzrokowych powodują – bez względu na poziom ich inteligencji – że opanowanie umiejętności czytania i pisania jest dla tych dzieci bardzo trudne – a czasem nawet niemożliwe.

Zaburzenia rozwoju percepcji wzrokowej u dzieci opóźnionych w rozwoju percepcji wzrokowej często pojawiają się problemy natury emocjonalnej. Dziecko, które w wieku przedszkolnym nie potrafi wycinać ani kolorować obrazków lub nie jest w stanie w odpowiednim czasie nauczyć się czytać i pisać, może przejawiać lęk, niepokój związane z brakiem powodzenia. Zdając sobie sprawę z niemożności dorównania swoim kolegom i świadome rozczarowania, jakie przynosi rodzicom i nauczycielom, dziecko takie niemal nieuchronnie staje się zagubione, nerwowe, nieuważne i nieśmiałe.

Zburzona percepcja wzrokowa może spowodować u dzieci poważne kłopoty w rozróżnianiu, zapamiętywaniu i odtwarzaniu figur geometrycznych i liter, może powodować kłopoty z pamięcią wzrokową (słaba pamięć wzrokowa), często także wiązana jest z zaburzeniem procesu lateralizacji (czyli stronności ciała), a także może objawiać się trudnościami w czytaniu. Zaburzenia percepcji wzrokowej mogą być przyczyną trudności w takich przedmiotach jak: zajęcia plastyczne (rysunki są ubogie w szczegóły, mają zakłócone proporcje i stosunki przestrzenne), w geografii (utrudniona orientacja na mapie), w geometrii (brak wyobraźni przestrzennej powoduje kłopoty w utrwaleniu wzrokowych obrazów figur, katów i innych abstrakcyjnych elementów).

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Jest wiele sposobów, które poprzez zabawę pozwalają doskonalić percepcję wzrokową.

Oto kilka przykładów:

➢ składanie pociętych obrazków (od prostych dwuczęściowych, do skomplikowanych puzzli z ulubionymi bohaterami z bajek);

➢ dopasowywanie części obrazków do całości;

➢ wyodrębnianie różnic między obrazkami;

➢ wyszukiwanie szczegółów na ilustracjach;

➢ uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach;

➢ dobieranie parami takich samych obrazków;

➢ składanie pociętych z papieru figur;

➢ odwzorowywanie figur z klocków i patyczków;

➢ odtwarzanie z pamięci układów elementów, sekwencji (obrazków, znaków

graficznych, figur geometrycznych itp.);

➢ uzupełnianie niedokończonych rysunków i figur geometrycznych

(dorysowywanie brakujących elementów);

➢ odtwarzanie układu klocków wg wzoru;

➢ domina obrazkowe;

➢ puzzle, układanki, mozaiki;

➢ zabawy naśladowcze np. Ojciec Wergiliusz;

➢ wyodrębnianie figur na obrazkach (ile na obrazku jest trójkątów, kwadratów, kół itp.)