SZEŚCIOLATEK I EMOCJE

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowany jest program pracy ” W krainie emocji i słów„. Prowadzone przez nauczycielki zajęcia mają pomóc dzieciom w rozpoznawaniu swoich emocji i radzenia sobie z nimi.
Okres przedszkolny odznacza się tym, że szybko wzrasta zakres i liczba typowych sytuacji, które są źródłem przeżyć uczuciowych. Dziecko w tym wieku jest bardzo podatne na wpływy rodziców i wychowawców. Rodzice i nauczyciele zmierzają do tego, aby wyrosło ono na dobrego człowieka, by już w przedszkolu nauczyło się żyć w społeczności dziecięcej, przyswoiło sobie podstawowe zasady zachowania się. Jest to okres, w którym dzieci mogą wykształcić dobre nawyki emocjonalne.
Dziecko sześcioletnie cechuje już znacznie większa równowaga uczuciowa. W tym wieku zdolne jest do empatii, a więc do współodczuwania, czyli umiejętności spojrzenia na świat oczyma drugiej osoby. Potrafi rozpoznawać stany emocjonalne swoje, jak również innych osób i dostosować do nich swoje zachowania. Dzieci w tym okresie coraz lepiej dostrzegają i rozumieją działania istniejące w otoczeniu, rośnie znacznie liczba celów, które chciałyby osiągnąć, zwiększa się liczba dążeń i zamierzeń. W okresie tym do podstawowych cech procesów emocjonalnych zalicza się: zmienność, impulsywność, krótkotrwałość, różnorodność. Koniec okresu przedszkolnego to czas wzmożonego rozwoju uczuć intelektualnych wynikających z ciekawości poznawczej i radości jej zaspokajania. Kształtują się uczucia społeczne, radość z podejmowanej i przeprowadzanej wspólnie z rówieśnikami działalności.
Dziecko gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego:
odczuwa więź ze swoją grupą, z panią, z klasą,
prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce,
nie zniechęca się z byle powodu,
nie reaguje płaczem lub złością, kiedy przegrywa,