Co powinno umieć dziecko czteroletnie?

I. Ogólna sprawność ruchowa
Słucha, rozumie i reaguje na polecenia nauczycielek w trakcie zabaw ruchowych
Ustawia się w gromadce, rozsypce, kole, rzędzie, parach
Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki, przeskoki
Zachowuje równowagę przy chodzie po ławeczce
Potrafi samo huśtać się na huśtawce
Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki, przeskoki
Rzuca piłką.
II. Samodzielność
Dziecko załatwia potrzeby fizjologiczne.
Prawidłowo posługuje się sztućcami.
Samodzielnie myje ręce
Samodzielnie myje zęby
Potrafi wytrzeć sobie nos
Podejmuje próby zapinania guzików i zasuwania suwaków.
Ubiera samodzielnie podstawową garderobę.
Przekłada ubranie na prawą stronę.
III. Dojrzałość społeczna
Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami
Zgodnie bawi się z dziećmi
Posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję, przepraszam
Przestrzega zawartych umów
Szuka pomocy nauczycielki w sytuacjach konfliktowych
Szybko reaguje na polecenia nauczycielki
IV. Sprawność manualna
Rysuje tylko prawą ręką, lewą ręką, oburącz
Podejmuje próby wypełniania konturów przedmiotów na dużych obrazkach
Drukuje kilka wielkich liter
Podejmuje próby cięcia papieru nożyczkami
Rysuje prosty dom
Rysuje postać człowieka
V. Rozwój mowy i myślenia
Sprawne językowo, śmiało inicjuje dialog z rówieśnikami i dorosłymi
Prawidłowo wymawia wyrazy
Potrafi uważnie słuchać opowiadań
Nazywa i wyróżnia z ilustracji znane przedmioty, osoby, zwierzęta, wykonywane czynności
Rozwiązuje proste zagadki o znanych przedmiotach, roślinach i zwierzętach
Potrafi ułożyć w kolejności obrazki historyjki składającej się z 2 części
Potrafi przewidzieć dalszą część opowiadania
Składa obrazki pocięte na 3- 6 części
Odtwarza wiersze i piosenki
VI. Czynności poznawcze
Zna własne imię i nazwisko
Zna nazwę miasta, w którym mieszka
Wyodrębnia i nazywa części ciała człowieka
Rozpoznaje zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z aktualną porą roku
Określa podstawowe zjawiska atmosferyczne i wiąże je z aktualną porą roku
Pamięta zbiór przedmiotów np. czterech i zauważa, którego brakuje
Wyróżnia części roślin – łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń
Rozróżnia wszystkie kolory
VII. Obszar edukacji matematycznej
Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (przód, — tył, góra– dół, przed siebie– za siebie, w bok)
Posługuje się określeniami odnoszącymi się do położenia przedmiotów w przestrzeni (daleko– blisko, dalej– bliżej, wyżej– niżej)
Nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt
Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru)
Dokonuje globalnej oceny ilościowej, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo
Porównuje liczebność zbiorów łącząc w pary, posługuje się określeniem para
Posługuje się liczebnikami 1- 4
Stosuje określenia: cięższy, lżejszy, waży tyle samo
Posługuje się określeniami: pusty, pełny