Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Burmistrza Andrychowa z dnia 17 stycznia 2023 roku

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.
Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:
1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola
Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow .

System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.
Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.
Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.
Wniosek o przyjęcie kandydata, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 10.03.2023 r. w godzinach pracy przedszkola ( system elektroniczny działa do godziny 15:00, wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć najpóźniej do 10.03.2023r. w godzinach pracy przedszkola ! ). Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 30.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 07.04.2023 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 14.04.2023 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:
Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 35/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 28.02.2022 r.-11.03.2022 r. 19.04.2022 r. – 26.04.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 28.02.2022 r. – 16.03.2022 r. 19.04.2022 r. – 28.04.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31.03.2022 r. 04.05.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 31.03.2022 r. – 08.04.2022 r. 04.05.2022 r. – 

11.05.2022 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2022 r. 13.05.2022 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone: – na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Kryterium                       Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
Kryteria główne
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata 50
Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) 50
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 50
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 50

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp. Kryterium Ilość punktów Dokument potwierdzający kryterium
1. Wiek dziecka: 6 lub 5 lat 20 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą 5 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych) 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 3 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
6. Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach 1 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Zapisy dzieci do przedszkola 28.02.2022 r. godz. 09:00 11.03.2022 r.   godz. 17:00
2. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 31.03.2022 r. godz. 09:00 31.03.2022 r.  godz. 15:00
3. Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 13.04.2022 r. godz. 09:00 19.04.2022 r.  godz. 17:00
W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
4. Zapisy dzieci do przedszkola 19.04.2022 r. godz. 09:00 26.04.2022 r.  godz. 17:00
5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 04.05.2022 r. godz. 09:00 04.05.2022 r.  godz. 15:00
6. Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05.2022 r. godz. 09:00 20.05.2022 r.  godz. 17:00
2023-02-21T19:00:09+01:0021 lutego 2023|
Przejdź do góry